Beint ß lei­arkerfi vefsins
Merki ßrbŠjarskˇla

Forvarnar og Vi­brag­sߊtlanir

Áfallaáætlun

Tilgangurinn með áfallaáætlun Árbæjarskóla er að skýrt sé hvernig bregðast á við þegar válegir atburðir sem snerta nemendur og/eða starfsfólk skólans verða.  Áfallaáætlun þessi skal nýtt sem gátlisti þegar skipuleggja þarf áfallahjálp.

Athuga ber að taka þarf tillit til aðstæðna hverju sinni þegar viðbrögð eru ákveðin og mikilvægt er að starfsfólk skólans sé vel undir það búið að takast á við þá erfiðleika sem fylgja hinum ýmsu áföllum. Starfsfólk skal í viðbrögðum sínum taka tillit til hefðar og reynslu varðandi viðbrögð við áföllum.

 

Áfallaráð

Í áfallaráði sitja eftirtaldir aðilar:  Skólastjóri, aðstoðarskólastjórar, skrifstofustjóri, námsráðgjafar, skólahjúkrunarfræðingur auk skólasálfræðings. Sóknarprestur Árbæjarkirkju er áfallaráði innan handar.  Skólastjóri eða staðgengill hans er ábyrgur fyrir því að kalla saman áfallaráð og stýra vinnu þess og skipulagi.

 

Hlutverk áfallaráðs 

Í meginatriðum er hlutverk áfallaráðs að gera áætlun, svo bregðast megi fumlaust og ákveðið við, þegar áföll hafa orðið, s.s. bráð veikindi, alvarleg slys, dauðsföll eða aðrir atburðir sem líklegir eru til að kalla fram áfallastreitu og/eða sorgarviðbrögð.

Lykilatriði er að í hverju tilviki sé mótuð skýr og afdráttarlaus áætlun um hver sinni hvaða hlutverki, í hvaða röð, og hvernig beri að bregðast við. Mikilvægt er að huga vandlega að óskum fjölskyldna þeirra sem hlut eiga að máli hverju sinni.  Við skipulag áfallahjálpar og viðbragða, þarf að hafa í huga alla þá einstaklinga sem koma að starfsemi skólans, s.s. nemendur, aðstandendur, kennara, stjórnendur og annað starfsfólk.

 

Áföll sem þessi áætlun nær til eru:

Alvarleg slys (nemanda, aðstandenda þeirra eða starfsfólks).

Alvarleg veikindi (nemanda, aðstandenda þeirra eða starfsfólks).

Langvinnir sjúkdómar (nemanda, aðstandenda þeirra eða starfsfólks).

Andlát (nemanda, aðstandenda þeirra, starfsfólks eða maka starfsfólks).

 

Við upphaf skólaárs fundar Nemendaverndarráð og fer yfir hvort breyting hafi orðið á aðstæðum nemenda eða starfsfólks vegna alvarlegra slysa, veikinda, dauðsfalla eða annarra áfalla. Rætt er um þau áföll sem upp hafa komið og tekin ákvörðun um hvort eða til hvaða aðgerða skal gripið.  Skrifstofa skólans skal halda sérstaklega utan um slíkar upplýsingar.

 

Viðbrögð við áföllum tengdum nemendum

 

Langvinnir sjúkdómar/alvarleg veikindi nemanda

Viðkomandi starfsfólki og nemendum er greint frá því ef nemandi þarf að vera langdvölum burt frá skóla vegna alvarlegra veikinda.  Áfallaráð ákveður hvernig taka skuli á málinu og metur hve mikið vinna skal með viðkomandi nemendahópa.  Aðilar úr áfallaráði ásamt umsjónarkennara ræða við og vinna með nemendum í einstaka nemendahópum sem tengjast málinu eftir aðstæðum.  Athuga skal hvort heimsóknir til viðkomandi nemanda séu mögulegar og hvernig skuli staðið að þeim. 

Undirbúa þarf samnemendur undir það hvernig taka skuli á móti nemandanum þegar hann kemur aftur í skólann, en það getur auðveldað endurkomuna.  Umsjónarkennari ásamt aðila úr áfallaráði ræða við nemandann áður en hann kemur í skólann.

 

Alvarleg slys sem verða í skólanum

Verði alvarlegt slys á nemanda á skólatíma skal hafa samband við foreldra og lögreglu sem allra fyrst.  Áfallaráð fundar og ákveður hvernig bregðast skuli við.  Aðilar úr áfallaráði ásamt umsjónarkennara ræða við nemendur sem tengjast málinu.  Starfsfólki og nemendum er greint frá slysinu.  Skólastjórnendur gæta þess að enginn fari heim úr skólanum með rangar eða misvísandi upplýsingar um þætti málsins. Í því sambandi gæti þurft að senda bréf með helstu upplýsingum heim með nemendum.  Sýni fjölmiðlar áhuga, er skólastjóri eða staðgengill hans, eini tengiliður skólans við þá.  Allir aðrir skulu vísa á hann varðandi upplýsingar sem gefa á.

Undirbúa þarf samnemendur undir það hvernig taka skuli á móti nemandanum þegar hann kemur aftur í skólann, en það getur auðveldað endurkomuna.  Umsjónarkennari ásamt aðila úr áfallaráði ræða við nemandann áður en hann kemur í skólann.

 

Alvarleg slys sem verða utan skólatíma

Áfallaráð fundar og ákveður hvernig bregðast skuli við.  Starfsfólki og nemendum er tilkynnt um slysið.

Andlát nemanda

Skólastjóri sér um að afla staðfestra upplýsinga um atburðinn og hefur samband við heimilið.  Áfallaráð kallað saman á fund þar sem fólk skiptir með sér verkum og ákveður fyrstu viðbrögð skólans.  Umsjónarkennara viðkomandi nemanda tilkynnt um andlátið.

Allar aðgerðir skólans eru bornar undir viðkomandi foreldra til samþykkis og þeir hafðir með í ráðum frá upphafi.

Ef mögulegt er skal þess gætt að náin skyldmenni hins látna sem eru við nám eða störf við skólann fái fregnina sérstaklega, ekki yfir hópinn.  Skólastjóri tilkynnir dauðsfallið við fyrsta hentuga tækifæri.  Skrifstofustjóri skólans sér um að kalla allt starfsfólkið saman ef nauðsyn krefur.  Skólastjóri ásamt aðila úr áfallaráði tilkynnir andlátið strax í viðkomandi nemendahópi og umsjónarkennari kemur með í stofuna.  Stutt er við nemendur eins og hægt er með aðstoð hjúkrunarfræðings, námsráðgjafa og sálfræðings.  Umsjónarkennarar með aðstoð fulltrúa úr áfallaráði tilkynna andlátið öðrum nemendum skólans.

Fáni dreginn í hálfa stöng við skólann þegar búið er að tilkynna nemendum andlátið.

Æskilegt er að umsjónarkennarar séu með sínum nemendahópi það sem eftir er skóladags.   Nemendum gefið tækifæri til að ræða um atburðinn.  Sóknarprestur auk hjúkrunarfræðings, námsráðgjafa, skólastjórnenda og/eða skólasálfræðings aðstoða ef þörf er á.  Foreldrum nemenda tilkynnt um atburðinn og þeim boðið að sækja börn sín í lok skóladags.  Bréf sent heim með öllum nemendum þar sem greint er frá því sem gerðist og sagt hvernig skólastarfið verði næstu daga.  Mikilvægt að skrifstofustjóri skólans athugi hvaða nemendur voru ekki í skólanum þennan dag, svo hægt sé að senda skilaboð til þeirra.  Í lok dagsins skal fundað í áfallaráði ásamt umsjónarkennara, þar sem farið er yfir stöðuna og áætlanir gerðar um áframhaldandi vinnu.

 

Næstu dagar hjá samnemendum viðkomandi nemanda

Samnemendur undirbúa samúðarkveðju og/eða skrifa minnigargrein.  Einnig geta nemendur teiknað myndir, skrifað bréf, ljóð eða sögur.  Nemendum greint frá hvað gerist næstu daga þ.e. kistulagning og jarðarför með aðstoð sóknarprests ef þörf krefur.   Foreldrar nemenda ákveða hver fyrir sig hvort börn þeirra verði viðstödd jarðarförina/minningarathöfnina.  Nauðsynlegt er að foreldrar fari með börnunum sínum í jarðarförina/minningarathöfnina ef þeir ákveða að börn þeirra verði viðstödd.  Sóknarprestur getur komið inn í nemendahópa og sagt frá því hvernig útförin fer fram ef þess er óskað.  Kennslustundir næstu daga þarf að brjóta upp, ef spurningar vakna, eða ef fram koma viðbrögð sem sýna sorg, reiði, örvæntingu eða sektarkennd. Nauðsynlegt er að nemendum sé gefinn kostur á því að tjá tilfinningar sínar eða koma með reynslusögur.  Mikilvægt er að umsjónarkennarar fái þann stuðning og hjálp sem þeir þurfa á að halda.  Skólastjórnendur, umsjónarkennarar og þeir starfsmenn sem tengst hafa barninu verða við jarðarförina sé það mögulegt.  Fulltrúar skólans fara í heimsókn til aðstandenda viðkomandi nemanda með samúðarkveðju eftir andlát í samráði við aðstandendur.


 

Viðbrögð við áföllum tengdum aðstandendum nemenda

 

Alvarleg veikindi aðstandenda nemanda

Skólastjórnendur eða umsjónarkennarar fá staðfestingu á veikindunum hjá foreldri nemanda.  Upplýsingum komið til þeirra sem málið varða.  Áfallaráð fundar um málið og ákveður í samráði við foreldra hvernig unnið skuli að málinu.

 

Alvarleg slys aðstandenda nemanda

Skólastjórnendur eða umsjónarkennarar fá staðfestingu á slysinu hjá foreldri nemanda.  Upplýsingum komið til þeirra sem málið varðar.  Áfallaráð fundar um málið og ákveður í samráði við foreldra hvernig unnið skuli að málinu.

 

Andlát aðstandenda nemanda

Skólastjóri aflar staðfestra upplýsinga um atburðinn.  Áfallaráð kallað saman þar sem ákveðin eru fyrstu viðbrögð skólans.  Umsjónarkennurum nemanda tilkynnt um andlátið.

 

Allar aðgerðir skólans eru bornar undir foreldra/aðstandanda og þeir hafðir með í ráðum frá upphafi.

 

Skólastjóri ásamt aðila úr áfallaráði koma upplýsingunum til samnemenda.  Ef mögulegt er skal þess gætt að náin skyldmenni hins látna sem eru við nám eða störf við skólann fái fregnina sérstaklega, ekki yfir hópinn.  Starfsfólki skólans er tilkynntur atburðurinn.  Umsjónarkennarar stjórna áframhaldandi vinnu í nemendahópnum.  Þeir geta hvenær sem er leitað aðstoðar aðila úr áfallaráði.  Nemendur útbúa samúðarkveðju sem send er nemanda og fjölskyldu hans sem fyrst í samráði við foreldra/aðstandanda.  Aðilar úr áfallaráði aðstoða umsjónarkennara við að undirbúa nemendur undir það hvernig þeir taka á móti nemandanum þegar hann kemur aftur í skólann.

 

Áföll tengd starfsfólki skólans

 

Alvarleg veikindi starfsmanns

Skólastjóri/áfallaráð ákveður í samráði við viðkomandi starfsmann hvernig tilkynna skuli nemendum veikindin.

 

Alvarleg slys á starfsmanni

Skólastjóri/áfallaráð ákveður í samráði við viðkomandi starfsmann eða aðstandendur hvernig tilkynna skuli nemendum um slysið.

 

Andlát starfsmanns

Skólastjóri leitar staðfestra upplýsinga um andlátið.  Skólastjóri kallar áfallaráð saman og ákveðin eru fyrstu viðbrögð skólans.  Skólastjóri upplýsir allt starfsfólk skólans um andlátið.  Skrifstofustjóri skólans sér um tilkynningu til þeirra sem fjarri eru.  Ef mögulegt er skal þess gætt að náin skyldmenni hins látna, sem eru við nám eða störf við skólann, fái fregnina sérstaklega.  Ef umsjónarkennari fellur frá tilkynnir skólastjóri ásamt aðila úr áfallaráði umsjónarnemendum um andlátið.  Nemendum skólans er tilkynnt um andlátið.  Að því loknu er fáni dreginn í hálfa stöng við skólann.  Áfallaráð ákveður hvernig upplýsingum um andlátið skuli komið til foreldra nemenda.  Aðilar úr áfallaráði veita umsjónarnemendum stuðning og vinna með þá næstu daga ef þörf krefur.  Aðilar úr áfallaráði ræða við nemendur í öðrum hópum sé þess óskað.  Skólastjóri ásamt aðila úr áfallaráði fer heim til nánustu aðstandenda starfsmanns.  Skólinn sendir samúðarkveðju til nánustu aðstandenda. 

 

Andlát maka/barns starfsmanns

Skólastjóri leitar staðfestra upplýsinga um andlátið.  Skólastjóri kallar áfallaráð saman og ákveðin eru fyrstu viðbrögð.  Starfsfólk skólans er upplýst um andlátið.  Skrifstofustjóri skólans sér um að tilkynna þeim sem fjarri eru um andlátið.  Ef mögulegt er skal þess gætt að náin skyldmenni hins látna, sem eru við nám eða störf við skólann, fái fregnina sérstaklega.  Ef maki umsjónarkennara fellur frá tilkynnir skólastjóri ásamt aðila úr áfallaráði nemendum andlátið.  Áfallaráð tekur ákvörðun um hvernig upplýsingum skuli komið til foreldra nemenda.  Aðilar úr áfallaráði veita nemendum stuðning og vinna með þá næstu daga ef þess er óskað.  Aðilar úr áfallaráði ræða við nemendur í öðrum hópum ef þörf krefur.  Skólastjóri ásamt aðila úr áfallaráði fer heim til starfsmanns.  Skólinn sendir samúðarkveðju til starfsmanns.


Slˇ­in ■Ýn:

Hagnřtar upplřsingar » Vi­brag­s- og forvarnarߊtlanir
Mynd

Vissir þú...


Að meðal blýantur getur dregið línu sem er rúmir 56 kílómetrar að lengd áður en blýið klárast?